Lög Dýralæknafélags Íslands

1. grein

Heiti félagsins

Heiti félagsins er Dýralæknafélag Íslands, skammstafað DÍ. Félagið er fag- og stéttarfélag dýralækna. Heimili og varnarþing er í Borgartúni 6, 105 Reykjavík.

2. grein

Markmið félagsins

Markmið félagsins er að vinna að sameiginlegum hagsmunum dýralækna á Íslandi með því að:

a) Efla samhug, viðkynni og ímynd stéttarinnar.
b) Standa vörð um starfsréttindi félagsmanna og tryggja hagsmuni þeirra og starfsaðstöðu.
c) Efla faglega þekkingu dýralækna með t.d. námskeiðum, fræðsluerindum, útgáfu tímarits, stofnun
bókasafns o.fl.
d) Gera kjarasamninga og koma fram fyrir hönd þeirra félagsmanna, sem þiggja laun samkvæmt
kjarasamningum sem félagið gerir.
e) Annast umsýslu Rannsóknarsjóðs DÍ og annarra sjóða, sem kunna að verða stofnaðir í nafni félagsins,
í samræmi við samþykktir þeirra.
f) Mæta á opinberum vettvangi fyrir hönd stéttarinnar.

3. grein

Félagsaðild

Félagar geta þeir orðið sem lokið hafa háskólaprófi í dýralækningum.

Aðild að Dýralæknafélagi Íslands getur verið með eftirfarandi hætti:

a) Fag- og stéttarfélagsaðild þeirra dýralækna sem greiða fag- og stéttarfélagsgjöld til DÍ.
b) Fagfélagsaðild þeirra dýralækna sem greiða eingöngu fagfélagsgjald til DÍ (t.d. dýralæknar sem greiða
stéttarfélagsgjöld til annarra stéttarfélaga vegna starfa sinna).
c) Aukaaðild dýralæknanema, dýralækna í framhaldsnámi, dýralækna sem dvelja erlendis í hálft ár eða
lengur og dýralækna sem eru ekki í starfi í hálft ár eða lengur. Aukaaðild veitir full félagsréttindi og
félagsskyldur nema kosningarétt og kjörgengi. Hverfi dýralæknir aftur til starfa sem dýralæknir hér á
landi fellur heimild til aukaaðildar niður.
d) Aðalfundur getur kosið dýralækna, vísindamenn eða aðra sem heiðursfélaga. Til þess þarf samþykki
þriggja fjórðuhluta fundarmanna.

4. grein

Umsókn um inngöngu í félagið

Umsókn um inngöngu í félagið eða um breytta aðild sendist formanni stjórnar, sem sannreynir að umsækjandi uppfylli skilyrði um félagsaðild. Umsóknir skulu teknar fyrir á næsta fundi stjórnar, sem samþykkir eða hafnar aðild og skal niðurstaðan færð til bókar. Með umsókn sinni skuldbindur viðkomandi sig til að hlíta lögum og samþykktum félagsins og virða siðareglur þess.

5. grein

Reikningar félagsins

Reikningsár skal fylgja almanaksárinu og skulu öll reikningsskil miðuð við 31. desember. Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn. Reikningar félagsins skulu endurskoðaðir af skoðunarmanni sem aðalfundur kýs úr röðum félagsmanna og af einum skoðunarmanni utan félagsins. Þeir skulu einnig endurskoða reikninga Rannsóknarsjóðs DÍ og Vísindasjóðs DÍ. Skoðunarmenn skulu rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðendur eða skoðunarmann má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreiknings og lagt fyrir skoðunarmenn eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund.

6. grein

Félagsgjald

Félagsgjöld (stéttarfélagsgjald, fagfélagsgjald og gjald vegna aukaaðildar) skulu ákveðin af aðalfundi (sbr. a, b, og c lið 3. gr.). Heiðursfélagar, félagar á eftirlaunum og öryrkjar, eru undanþegnir félagsgjaldi og njóta áfram fullra félagsréttinda. Stjórn félagsins er heimilt að fella niður árgjöld félaga að hluta eða öllu leyti séu til þess sérstakar ástæður, t.d. veikindi eða önnur áföll.

7. grein

Úrsögn úr félaginu

Óski félagsmaður að ganga úr félaginu, skal hann senda stjórn félagsins skriflega úrsögn og tekur hún gildi við næstu mánaðamót. Greiði félagi ekki félagsgjald í eitt ár, skal honum vísað úr félaginu og skuldin sett í innheimtu. Stjórn félagsins skal gera viðkomandi viðvart, með þriggja mánaða fyrirvara. Heimilt er að fella niður skuldina ef fyrir liggja sérstakar ástæður að mati stjórnar, t.d. veikindi eða önnur áföll.

8. grein

Kosning og skipan félagsstjórnar

Aðalfundur kýs þrjá aðalmenn í stjórn félagsins (formann, ritara og gjaldkera) og einn varamann. Skulu þeir kosnir einfaldri kosningu og skal kosningin vera leynileg. Fyrir aðalfund skal uppstillingarnefnd kanna hug félagsmanna til þátttöku í stjórn félagsins og kynna með aðalfundarboði þá sem gefa kost á sér í stjórn.

– Formaður er kosinn til eins árs.
– Ritari og gjaldkeri eru kosnir til tveggja ára í senn.
– Varamaður er kosinn til eins árs.
– Félagsmönnum er skylt að taka kosningu einu sinni, nema sérstakar ástæður liggi fyrir, t.d. veikindi,
löng námsleyfi erlendis eða aðrar fullgildar ástæður að mati stjórnar.

9. grein

Hlutverk formanns félagsins

Formaður hefur, ásamt félagsstjórninni, yfirumsjón með öllum framkvæmdum þess eins og ákvörðun aðalfundar og lög félagsins mæla fyrir um. Hann boðar stjórnarfundi eins oft og þurfa þykir og stjórnar þeim. Formaður skal hafa prókúru og hafa fullan aðgang að reikningum félagsins ásamt gjaldkera.

10. grein

Stjórnarfundir

Stjórnarfundir eru lögmætir ef minnst tveir stjórnarmenn eru mættir á fundinn. Formanni er skylt að boða til stjórnarfundar ef einn stjórnarmaður óskar þess. Ritari heldur gjörðabók á stjórnarfundum. Gjörðabókin er eign félagsins. Varamaður skal ávallt boðaður á stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og tillögurétt en atkvæðisrétt einungis í forföllum aðalmanns. Forfallist formaður, skal ritari gegna störfum hans.

11. grein

Aðalfundur félagsins

Aðalfundur skal haldinn í tengslum við sumarfund DÍ á tímabilinu júní til september ár hvert og telst lögmætur ef til hans er boðað skriflega eða með tölvupósti með minnst tveggja vikna fyrirvara.

Fundarboði skal fylgja full dagskrá aðalfundar ásamt:

– Skýrslu stjórnar.
– Tillögum að lagabreytingum.
– Efnahagsyfirliti.

Þessi mál skulu tekin fyrir á aðalfundi:

– Skýrsla stjórnar.
– Reikningar félagsins.
– Reikningar Rannsóknarsjóðs DÍ
– Reikningar Vísindasjóðs DÍ
– Félagsgjöld ákveðin (skv. 6. gr.)
– Upphæð þóknunar, til formanns, gjaldkera, ritara og varamanns fyrir næsta starfsár, ákveðin.
– Tillögur að lagabreytingum.
– Skýrslur nefnda.
– Önnur mál er fram koma og varða félagið.
– Kosið í stjórn félagsins.
– Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga (innri og ytri skoðunarmaður)
Kosnir þrír fulltrúar í uppstillingarnefnd (skv. 8. gr.)
– Kosinn einn stjórnarmaður í Vísindasjóð DÍ.
– Kosnir tveir fulltrúar í siðanefnd ásamt varamönnum
– Kosin fimm manna samninganefnd vegna samninga við ríki, sveitarfélög og dýralæknastofur/spítala
– Kosinn einn fulltrúi í NKvet
– Kosinn einn fulltrúi í ritstjórn Acta Veterinaria Scandinavica
Kosin þriggja manna ritstjórn vegna heimasíðu DÍ
– Kosin þriggja manna skemmtinefnd
– Kosnir fulltrúar í ráð og aðrar nefndir sem félagið á aðild að.

12. grein

Aukaaðalfundir

Ef aðalfundur er ekki lögmætur skal boða til aukaaðalfundar, með sama hætti og aðalfund og telst hann þá lögmætur.

13. grein

Aukafélagsfundir

Stjórn félagsins getur hvenær sem er á árinu boðað til aukafunda, ef hún álítur þess þörf. Einnig ber stjórn félagsins að boða til félagsfundar ef minnst tuttugu félagsmenn óska þess skriflega. Til slíkra funda skal boða bréflega eða með tölvupósti, með dagskrá og hæfilegum fyrirvara.

14. grein

Lagabreytingar

Tillögur um lagabreytingar, skulu berast stjórninni a.m.k. einum mánuði fyrir aðalfund og skal stjórnin senda þær félagsmönnum með aðalfundarboði. Lagabreytingar má aðeins gera á aðalfundi eða aukaaðalfundi og skulu þær því aðeins öðlast gildi að tveir þriðju hlutar atkvæðisbærra félaga, sem mættir eru á fundinn, greiði þeim atkvæði.